Concerncontrol – kritische ‘luis in de pels’

Met de invoering van de Woningwet (in 2015) is de wettelijke Controlfunctie binnen corporaties geïntroduceerd. Volgens het gezamenlijk beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) draagt de Controlfunctie bij aan de borging van de doelmatige realisatie van de doelstellingen, integriteit, compliance en de financiële positie van de corporatie. Een goed functionerende Controlfunctie kan bijdragen aan de tegenspraak die in het besluitvormingsproces van de corporatie is georganiseerd. De onafhankelijke positie van de Controlfunctie is hierbij van belang.

Rol en invulling van de Concerncontrol functie

Binnen corporaties zijn vaak verschillende functionarissen actief die de functietitel ‘Controller’ in zich hebben, bijvoorbeeld Financial Controller, Risk Controller, Project Controller. Dit zijn functies die binnen de 2e lijn van een corporatie actief zijn. Ter onderscheiding hiervan noemen wij de wettelijke Controlfunctie binnen een corporatie, die in de 3e lijn is gepositioneerd, de Concerncontroller.

Naast de functietitel zien we in de praktijk ook dat de rol van Concerncontroller op verschillende manieren wordt ingevuld. Volgens de Woningwet dient de Concerncontroller zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de Raad van Commissarissen te adviseren in het kader van het (financiële) beleid en beheer te nemen maatregelen. Ook dient de Concerncontroller betrokken te worden bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en omvat mede de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie. De Concerncontroller moet in een afzonderlijke organisatie-eenheid geplaatst zijn en functioneren onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

De rol van Concerncontroller is een uitdagende functie, die expertise vereist op verschillende vlakken, zoals:

  • Strategisch Management
  • Performance Management
  • Finance, Operation and Reporting
  • Governance, Risk and Compliance

Maar misschien nog wel belangrijker zijn de (gedrags)competenties die een Concerncontroller moet bezitten. Hij of zij moet in staat zijn tot samenwerken, netwerken en verbinden, moet stevig in de schoenen staan (‘de luis in de pels’), toegankelijk zijn, beschikken over organisatie- en omgevingssensitiviteit en adviesvaardig zijn.

Onze diensten op het gebied van concerncontrol

Audits & Co ondersteunt corporaties bij de invulling van de functie van Concerncontroller. Dit doen wij op een tijdelijke (interim) basis, bijvoorbeeld als een functie vacant is, of op een permanente basis. In dat laatste geval passen wij onze inzet aan de behoefte van de corporatie aan. Zo hanteren wij het concept van ‘Concerncontroller voor 1 dag’ voor corporaties die bij tijd en wijle, maar niet dagelijks, behoefte hebben aan een onafhankelijke, positief kritische blik van buiten. Zo zijn wij bij meerdere corporaties actief, hetgeen meerwaarde voor de corporatie oplevert.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe Audits & Co de concerncontroller bij corporaties invult? Maak dan een afspraak met Jurgen de Ruiter. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.